Sessions i convocatòries

13 de juny 2018 - Comissió Permanent

2018 - 6

El dia 13 de juny es va constituir la Comissió Permanent del Pacte per la Mobilitat, com a òrgan gestor d’aquest espai de participació. Està format per 15 entitats, arran de la sessió celebrada el mes d’abril, de valoració de funcionament del Pacte. Així mateix, en la reunió es va designar la vicepresidència del Pacte, que recau en l’associació Barcelona Camina. Aquesta entitat representarà el Pacte en el Consell de Ciutat. A l’acta de la sessió consta el correu electrònic de les entitats de la Comissió Permanent per facilitar el contacte amb la resta de membres del Pacte, així com per vehicular peticions, propostes i suggeriments. 

10 de maig de 2018. Sessió Motos

2018 - 5

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van explicar les etiquetes ambientals que  la DGT està preparant per a les motocicletes i els ciclomotors que restringiran la circulació dels vehicles més contaminants. Es va explicar, també,  la campanya d’estacionament de motos, que té per objectiu alliberar espai públic. Per acabar es van exposar les dades d’accidentalitat de motos, es van analitzar les principals situacions de risc dels motoristes i es van explicar les mesures que es duen a terme per reduir la victimització.

17 d’abril de 2018. Anàlisi funcionament i propostes de millora del Pacte per la mobilitat

2018 - 4

En la sessió, a la qual van assistir una trentena de persones,  es va tractar el funcionament del Pacte pel que fa a la composició, dinamització, comunicació i difusió  xarxa. Es van fer propostes de millora per optimitzar aquest òrgan  i també per adaptar-lo al Reglament de Participació aprovat fa uns mesos.

En aquest sentit es va acordar la creació d’una comissió permanent, l’impuls de sessions de coneixement compartit i la interacció entre les entitats que formen part del Pacte.  

9 d’abril de 2018. Pla de Mobilitat Urbana 2019 - 2014

2018 - 4

En la sessió, a la qual van assistir una setentena de persones, es van presentar i debatre els eixos i els objectius del Pla de Mobilitat Urbana del període 2019-2024. Es va tractar també  el procés participatiu previst que permetrà recollir  les opinions i propostes de la ciutadania i que es durà a terme entre els mesos de maig i juliol.

19 de març de 2018. Grup de transport públic

2018 - 3

En la sessió celebrada a la sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona es va tractar el finançament del transport públic. En aquest sentit la disminució de les aportacions de l’Administració General de l’Estat ha generat que l’AMB, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament hagin de fer front al finançament per assolir l’equilibri del sistema. Pel que fa al sistema tarifari es va abordar el sistema tarifari i  les limitacions del sistema de validació actual i les oportunitats que generarà la T-Mobilitat, qüestions que van obrir el  debat amb els participants de la sessió.

5 de març de 2018. Sessió sobre vehicle elèctric

2018 - 3

En la sessió es va explicar l’estratègia del vehicle elèctric a Barcelona. El Pla planteja per al 2024  planteja fites concretes per a cada tipus de vehicle: 80% de vehicles elèctrics en la flota municipal, 100 autobusos elèctrics, 800 taxis, 24.000 cotxes i 24.000 motos privades. En la reunió es van plantejar els punts forts i  febles en l’impuls del vehicle elèctric.

28 de febrer 2018. Sessió sobre vehicle compartit

2018 -

En la sessió, que es va realitzar al centre cívic Convent de Sant Agustí, es va explicar la proposta de regulació dels vehicles multiusuari, que són un bon instrument per reduir i renovar el parc de vehicles i també per alliberar espai públic de la ciutat. El foment del vehicle compartit és una de les actuacions que conté el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018.  Es va anunciar que properament es farà una nova reunió per explicar el procés d’atorgament de llicències per als operadors de  motos i bicicletes compartides.

20 de febrer de 2018. Sessió Plenària

2018 - 2

En la sessió plenària, l’alcaldessa, com a presidenta del Pacte per la Mobilitat va emfatitzar la mobilitat com un repte de salut. A continuació es va tractar el balanç del 2017 i les línies de treball del 2018 i es va fer el seguiment del compliment del Pla de Mobilitat Urbana.

Finalment es van retre comptes de l'activitat del Pacte per la Mobilitat i es van anunciar les propostes d'adaptació del Pacte a les Normes de Participació Ciutadana. La reunió va comptar amb la participació d’un centenar de membres del Pacte per la Mobilitat.

25 de gener 2018. Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

2018 - 1

En la sessió es va presentar el balanç d’accidentalitat del 2017, any que destaca per la davallada de víctimes mortals. Tanmateix el nombre de ferits greus ha repuntat. El cap de la Guàrdia Urbana va presentar les principals accions que s’impulsen per reduir la victimització a la ciutat. En la reunió es va tractar, també la valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017 i la proposta per a les edicions del  2018 i 2019 de fusionar la celebració amb la festa de la Mercè.

10 de gener de 2018. Grup de la Bicicleta

2018 - 1

En aquesta sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es varen tractar tres temes: la valoració de la Festa de la Bicicleta 2017 i com preparem l’edició de 2018, així com el nou servei de bicicleta pública i els nous carrils bici que s’estan construint. Els assistents varen plantejar moltes qüestions i es va donar resposta a totes elles.

12 de desembre de 2017. Sessió informativa subvencions 2018

2017 - 12

Per poder informar de la convocatòria general de subvencions es va realitzar una sessió en què van participar unes 80 persones vinculades amb el programes que conté la línia de subvencions d’Ecologia Urbana (drets dels animals, urbanisme, mediambient, mobilitat i patrimoni artístic i arquitectònic). Després de l’explicació del document adjunt es va obrir un torn de paraules per resoldre dubtes  i aclariments per a la presentació del projecte.

4 de desembre de 2017. Pla de Mobilitat Urbana

2017 - 12

En la sessió, oberta a tots els membres del Pacte, es  va tractar la diagnosi del vigent Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. Es van analitzar els indicadors de seguiment i les principals fites que conté el Pla i posteriorment es van debatre  propostes diverses per a la definició del futur Pla, que tindrà vigència del 2019 al 2024.

30 de novembre de 2017. Zones de baixes emissions (ZBE)

2017 - 11

En la sessió es va informar de la regulació de les zones de baixes emissions i  dels efectes que tindran en la circulació a la ciutat segons l’etiqueta ambiental i el tipus de vehicle. A partir de l’1 de desembre de 2017 les restriccions  s’aplicaran els dies d’episodi de contaminació i al 2020 les restriccions seran permanents.

23 de novembre. Grup de Transport Públic

2017 - 11

En la reunió es va presentar el sistema tarifari i el finançament del transport públic i es van debatre les propostes de tarifes per al 2018, entre les quals destacen la de fidelització de l’usuari, la simplificació del sistema tarifari, la promoció de les targetes d’abonament per davant de les multiviatges, la potenciació de l’accés al transport públic a les persones amb dificultats econòmiques.
 

23 d’octubre de 2017. Grup mobilitat Turística

2017 - 10

En la sessió del 9 d’octubre es va presentar la versió  preliminar de l’Estratègia de Mobilitat Turística. En la sessió del dia 23 els assistents van debatre,  en grups i posteriorment en sessió conjunta, propostes diverses per a la seva valoració i  incorporació al document. S’adjunta l’acta, l’informe de retorn de la sessió, així com el resultat final de l’Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona, presentada com a mesura de govern.

16 d'octubre 2017. Sessió vehicle compartit

2017 - 10

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació,  es va explicar la diagnosi del vehicle compartit i l’experiència d’altres ciutats europees en aquest tema.

L’objectiu municipal és establir un marc regulador,  tenint en compte les potencialitats d’aquest mode de desplaçament però també els impactes negatius que poden generar.

9 d’octubre de 2017. Mobilitat turística

2017 - 10

En la reunió celebrada amb el grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat i membres del Consell de Turisme de Barcelona es va presentar la versió preliminar de l’Estratègia de Mobilitat Turística, que conté una diagnosi completa, la definició de l’objectiu i les línies estratègiques que persegueixen i 12 propostes d’actuació. 

Les propostes apuntades , que seran treballades amb profunditat, esmenades o completades, en la següent sessió d’aquest grup de treball, que es farà el dilluns 23 d’octubre.

13 de juliol de 2017. Sessió de Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

2017 - 7

En la reunió es van tractar els objectius de seguretat viària, continguts al Pla de Seguretat Viària 2013-2018 i al Pla de Mobilitat Urbana del mateix període. També es van analitzar les dades de victimització i les mesures d’acció previstes per reduir la sinistralitat, prioritzant els col·lectius més vulnerables.

A continuació es va explicar breument la planificació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i del  Dia sense Cotxes que se celebrarà el mes de setembre.

5 de juliol de 2017. Grup de treball de Transport Públic

2017 - 7

La xarxa bus, en el context del Pla de Mobilitat Urbana, situa el transport públic com el mode prioritari dels vehicles a motor. En la sessió es va abordar la velocitat comercial i la regularitat del bus, que tenen una tendència decreixent contra la qual cal actuar. En aquest sentit es van explicar principals actuacions de millora:

  1. priorització semafòrica
  2. distribució de l’espai públic, pel que fa als carrils bus i les seves dimensions i els carrils multiús
  3. control de la indisciplina
  4.  millora de la senyalització
  5. ubicació i tipologia de les parades 

Es preveu introduir millores en les línies en què es detectin problemes més acusats, previ estudi de camp i acord amb TMB.

12 de juny de 2017. Superilles, omplim de vida el carrer? De la teoria a la pràctica

2017 - 6

En la sessió, oberta als membres de Barcelona+Sostenible i del Pacte per la Mobilitat, es va reflexionar sobre el model Superilla i la seva evolució des de diferents òptiques: política, tècnica i veïnal.