Sessions i convocatòries

24 de gener de 2013. Grup de treball del transport públic

2013 - 1

En la sessió del grup del transport públic del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 24 de gener de 2013, es va tractar la diagnosi dels diferents modes de transport públic i, també, els possibles escenaris de futur del transport públic a Barcelona per a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU). En tots els escenaris plantejats, el transport públic té un pes determinant. En la reunió es van exposar els principis inspiradors de la Nova Xarxa Bus i l'estat actual de la seva implementació.

23 de gener de 2013. Grup de treball del cotxe

2013 - 1

En la sessió del grup del cotxe celebrada el 23 de gener de 2013 es va tractar l'evolució de la mobilitat elèctrica a la ciutat. La diagnosi del PMU posa de manifest, a través de diversos indicadors, que el pes del vehicle privat a la ciutat ha disminuit notablement els darrers anys: parc total de turismes, nombre de desplaçaments fets, places d'estacionament en calçada, etc.

17 de gener de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 1

En la sessió celebrada el dia 17 de gener de 2013 es va fer un seguiment del Pla de Foment de la Bicicleta. Es va tractar i informar de la creació de nous carrils bici, de la millora dels existents, de les mesures de xoc a implantar a les cruïlles on es produeixen més accidents, de l'ampliació del nombre d'aparcaments per a bicicletes i, finalment, de la senyalització específica de les zones 30 com a espai idoni per a aquest mode de transport. D'altra banda el Pla de Mobilitat Urbana va generar un ric i intens debat a partir de les conclusions de la diagnosi. El nombre de desplaçament en bicicletes és el que més ha crescut en el període 2007-2011 (36,7% d'increment) tot i que representa un 1,5% dels desplaçaments totals de la ciutat. Els accidents amb una bicicleta implicada representen un 3% del total.

14 de gener de 2013. Grup de treball de la Moto

2013 - 1

En la sessió del grup de treball del Pacte per la Mobilitat del dia 14 de gener de 2013, es van presentar dades de l'evolució de la moto elèctrica a la ciutat i es va tractar principalment el Pla de Mobilitat Urbana. Les conclusions del diagnòstic del Pla referides a la moto són: 1) A la ciutat hi ha censades 295.733 motos, les quals representen un 30,3% del parc de vehicles. 2) Entre els anys 2007-2011 el nombre de motos ha crescut un 6,1% i el de turismes ha disminuït un 4,1%. 3) En aquest període el nombre de desplaçaments en vehicle privat ha disminuit un 9,5%. La moto ha disminuit en un 1,8%. 4)Els desplaçaments en moto representen un 4,5% del total, però els accidents amb una moto implicada representen un 35,6% del total. No obstant això en el període 2007-2011 el nombre d'accidents amb una moto implicada ha baixat un 20,1%. Les propostes del Pla de Mobilitat Urbana. han d'abordar mesures per reduir l'accidentalitat d'aquest mode de transport, per potenciar la moto elèctrica i per reduir l'estacionament de motos en voreres on no estigui permès.

11 de desembre de 2012. Reunió grup de la bicicleta

2012 - 12

El dia 11 de desembre de 2012 es va reunir el grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat. En la sessió es va debatre de quina manera han de circular les bicicletes pels diferents tipus d'espais públics: àrees de vianants, zones de prioritat invertida, calçades i voreres. En la reunió es va evidenciar la necessitat d'establir una regulació el més objectiva possible que millori la convivència dels ciclistes amb els vianants i amb els conductors de vehicles a motor. Les aportacions dels representants de les entitats vinculades a la bicicleta seran valorades adequadament en la modificació de l'article 14 de l'Ordenança de circulació, referida a les bicicletes. Així mateix, en la sessió es va explicar el Pla de Foment de la bicicleta a Barcelona i les noves intervencions d'infraestructura ciclista.

3 de desembre de 2012. Reunió grup mobilitat turística

2012 - 12

En la reunió celebrada el dia 3 de desembre de 2012, en la qual van participar representants municipals de mobilitat i de turisme i va comptar amb la presència de la segona tinent d'alcalde, es va presentar el Pla d'actuacions del Parc Güell i el seu entorn. La pressió que rep el Parc, motivada principalment per l'increment de visites turístiques i per les activitats associades no regulades (venda ambulant, estàtues humanes) justifiquen l'establiment d'una regulació que pretén evitar la degradació del patrimoni arquitectònic i natural del Parc i millorar la qualitat de vida dels veïns.

30 de novembre de 2012. Jornada de participació i reflexió: La bicicleta a Barcelona. La seguretat de la bicicleta en entorns urbans

2012 - 11

El 30 de novembre de 2012 es va celebrar a l'auditori de Barcelona Activa la jornada La seguretat de la bicicleta en entorns urbans, noves fites per a un horitzó de creixement sostenible. La jornada, que va comptar amb la participació de més de 200 persones, es va configurar com un espai de reflexió sobre dos grans àmbits: la seguretat jurídica de la bicicleta en els entorns urbans i el creixement de la Bicicleta a Barcelona. La sessió, organitzada per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la participació de les entitats del sector.

30 d'octubre de 2012. Sessió Plenària

2012 - 10

La sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dimarts 30 d'octubre, representa el tret de sortida del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018. En la reunió es va explicar les fases per a la seva elaboració que s'inicia amb la diagnosi de la situació actual i la presentació d'objectius i escenaris. En la sessió es va presentar, també, el balanç del compliment del PMU vigent. A partir d'ara s'obre un procés de participació de les entitats i agents que formen el Pacte per la Mobilitat per abordar la següent fase que és la d'elaboració de les mesures i programes per aconseguir els objectius que s'estableixin.

1 d'octubre de 2012. Constitució de la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus

2012 - 10

El dia 1 d'octubre de 2012 es va posar en marxa la primera fase de la Nova Xarxa Bus. El projecte té l'objectiu de millorar l'eficàcia de la xarxa ja que es pretén passar de la configuració actual, que és el resultat de l'evolució d'una acumulació de línies, a una planificació molt més racional. Quan estigui plenament implantada la nova xarxa tindrà uns beneficis clars: serà més fàcil d'utilitzar, els busos passaran amb més freqüència, els trajectes seran més ràpids i millorarà la connectivitat amb altres transports públics. Aquest mateix mes s'ha creat la comissió transversal dins del Pacte per la Mobilitat que permetrà, d'una banda fer el seguiment de les actuacions de la nova xarxa de bus i, de l'altra, donarà cobertura a una procés participatiu orientat a les futures fases d'implantació.

27 de juny de 2012. Reunió grup de treball bicicleta

2012 - 6

En la reunió, a banda d'analitzar els resultats del projecte European Cycling Challenge i de la Setmana de la Bicicleta 2012 es van recollir propostes per la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i es va abordar el tema dels tours turístics amb bicicleta per Barcelona.

19 de juny de 2012. Grup de treball del cotxe

2012 - 6

En la sessió es va informar de les millores viàries realitzades recentment i de les que estan previstes en un futur proper. Així mateix, es van presentar les mesures dutes a terme per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat i, també, els projectes europeus en què participa l'Ajuntament de Barcelona relacionats amb aquest tipus de vehicle.

13 de juny de 2012. Grup de treball de la mobilitat turística

2012 - 6

En la reunió es va fer el seguiment de l'actuació a l'entorn de la Sagrada Família, pel que fa a la regulació de la circulació i l'estacionament. A continuació es van apuntar les línies d'actuació del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 en l'àmbit de la mobilitat turística.

5 de juny de 2012. Grup de treball del Vianant

2012 - 6

En la sessió es va presentar el projecte dels Camins Escolars de Barcelona. El Camí Escolar, projecte que va néixer l'any 2000 i en el qual l'any 2012 participen 91 escoles, promou i facilita que els trajectes que els alumnes fan per anar a l'escola siguin segurs, de tal manera que el puguin fer sense l'acompanyament dels adults.

29 de maig de 2012. Grup de treball de transport públic

2012 - 5

En la reunió es va presentar la nova xarxa de bus i es van explicar els avantatges que suposarà en rapidesa, facilitat d'ús, proximitat, connectivitat i millora del servei. La nova xarxa estarà formada per 28 noves línies (17 verticals, 8 horitzontals i 3 diagonals).

16 de maig de 2012. Reunió grup de treball de la seguretat viària

2012 - 5

La seguretat viària té especial rellevància en les polítiques sectorials de mobilitat. En la sessió es van analitzar les dades d'accidentabilitat a la ciutat i es van presentar les actuacions de millora referides a infraestructures i a la gestió del trànsit.

2 de maig de 2012. Reunió grup de treball de la moto

2012 - 5

En la sessió es va presentar el document La moto elèctrica: desplegament de la infraestructura destinada a aquest vehicle i la relació de projectes en què participa l'Ajuntament de Barcelona. A més, es va informar del qüestionari que està ultimant la DGT, destinat als usuaris de la moto i, també, del nou apartat de la web de la moto, incorporat recentment a la web municipal de Mobilitat i Transport.

23 de maig de 2012. Grup de treball de logística i transports de mercaderies

2012 - 5

En la sessió es va fer una exposició de l'evolució de la distribució de mercaderies urbanes i es van apuntar els requisits necessaris per fer-ho adequadament. Així mateix, es van presentar diverses solucions implantades amb èxit a la ciutat.

10 d'abril de 2012. Sessió plenària 2012 del Pacte per la Mobilitat

2012 - 4

La sessió plenària es va celebrar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i va ser presidida per l'alcalde. Es la reunió es van exposar diverses mesures, implantades o previstes, de millora de la mobilitat i es van presentar les Dades bàsiques de Mobilitat 2011.

25 d’abril de 2012. Reunió grup de treball de la bicicleta

2012 - 4

En la sessió es va presentar el projecte European Cycling Challenge, el projecte de la xarxa ciclable del carrer Sicília , els itineraris per a bicicletes i continuïtat dels carrils bici a la plaça de les Glòries. Així mateix, es van proposar activitats per a la celebració de la Setmana de la Bicicleta.

21 de març de 2012. Informativa PAM a les entitats del plenari

2012 - 3

La reunió, a la qual van assistir representants de 24 entitats i organismes del Pacte per la Mobilitat es van presentar les línies estratègiques del PAM en relació amb la Mobilitat i la Seguretat Viària. Aquestes inclouen l'ordenació de la bicicleta a la ciutat, la implantació de la nova xarxa bus, la millora de la mobilitat turística i l'optimització de la distribució de mercaderies. Així mateix, s'informa de l'inici d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2012-2018.

Pàgines