Sessions i convocatòries

2 i 10 de novembre de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 12

En la sessió realitzada el 2 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es va tractar, amb una dinàmica participativa, la xarxa de carrils bicis i les zones ciclables i, també, els criteris constructius i de senyalització dels carrils bicis. El contingut treballat formarà part de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona que es presentarà properament.

En la reunió realitzada el 10 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es van continuar tractant de manera participativa els continguts de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona.

En aquesta sessió es van treballar els següents temes: aparcaments de bicicletes, ordenança municipal de vianants i vehicles (en relació amb la bicicleta) i promoció de la bicicleta.

23 de setembre de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 9

El dimecres 23 de setembre de 2015 es va celebrar una reunió amb els membres dels grups de treball de la Nova Xarxa de Bus i de Transport Públic del Pacte per la Mobilitat en què es va es van presentar els detalls i el calendari d'implantació de la 4a fase de la Nova Xarxa Bus, es va explicar el procés participatiu que es desenvoluparà aquesta tardor i es va esbossar la previsió del desplegament futur de la nova Xarxa.

 

28 de juliol de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 7

En la sessió realitzada el 28 de juliol amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat es van presentar les propostes d'actuacions de la xarxa ciclista que es realitzaran l'any 2015. Aquestes es concreten en nous carrils bici a les plaçes Drassanes, Espanya i Joan Carles I, al carrers Londres, Numància, Can Bruixa i Marqués de Sentmenat i a la cruïlla de Sancho d'Àvila amb Lepant. També està previst intervenir a la Travessera de Gràcia i als carrers Marina i Cartagena.

A més, s'instal·laran 1000 nous ancoratges en 200 indrets de la ciutat per ampliar l'estacionament de bicicletes.

Aquestes accions contribuiran a l'assoliment de l'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per al 2018, en el sentit que el 95% de la població tingui cobertura de xarxa ciclista a menys de 300 metres del seu domicili (el percentatge actual és del 72%).

28 de juliol de 2015. Grups de Seguretat Viària i de Vianants

2015 - 7

En la reunió celebrada el 28 de juliol es va tractar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015. Per a la celebració d'aquest any es preveuen accions de gran impacte com el Dia Sense Cotxes amb talls de carrers a tots els Districtes i amb afectació d'una via central de ciutat (Diagonal).

Així mateix, està previst incorporar en la programació de la Setmana activitats impulsades per altres agents - entitats del Pacte, altres Administracions, Districtes municipals, etc. - per visibilitzar els avantatges mediambientals i saludables que comporta una mobilitat més sostenible i segura.

31 de març de 2015. Sessió Plenària

2015 - 3

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, presidida per l'alcalde de Barcelona, es va presentar el balanç dels projectes i fites duts a terme els darrers anys, entre els quals destaca l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, la implantació de Nova Xarxa Bus i, també, les mesures adoptades en benefici dels vianants com a col·lectiu prioritari en les actuacions de la mobilitat i l'espai públic.

Així mateix, es va exposar l'evolució de la victimització de l'accidentalitat de trànsit i les accions del Pla de Seguretat Viària per a Motos, sector sobre el qual s'està intervenint intensament atès la sobrerepresentació d'aquest sector en la sinistralitat de la ciutat.

En la reunió es van presentar les Dades Bàsiques de Mobilitat del 2014, dades que posen de manifest, entre altres, l'important augment de l'espai destinat als vianants i de l'ús de la bicicleta. La posada en marxa de les noves bicicletes elèctriques del servei Bicing i el nou aplicatiu de regulació de l'ÀreaDUM van ser altres temes exposats en la sessió.

3 de març de 2015. Grups Moto i Seguretat Viària

2015 - 3

El dia 3 de març de 2015 es va fer una sessió amb el grups de Moto i Seguretat Viària. En la reunió es van presentar el balanç de la victimització de trànsit i es van exposar les accions dutes a terme i previstes del Pla de Seguretat Viària per a motos. El Pla conté la intensificació del control de la Guàrdia Urbana en la correcció i sanció d'infraccions, compliment de l'ITV, consum d'alcohol i drogues, velocitat (a través de radars mòbils). Així mateix, la campanya de comunicació i sensibilització, així com l'estudis que s'estan duent a terme (dels punts amb major accidentalitat i de l'efecte de la conducció de motocicletes amb permís B, són altres de les mesures que inclou el Pla. Finalment, en la sessió es va presentar el programa de formació en Seguretat Viària Laboral als representants d’aquests dos grups de treball.

18 de febrer de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 2

En la reunió celebrada el 18 de febrer de 2015 amb la Comissió Nova Xarxa Bus es va presentar l’avaluació de les tres primeres fases implantades de la Nova Xarxa Bus així com la valoració dels usuaris, que la puntuen amb un 7,7. Els enquestats valoren prioritàriament la freqüència de pas i la millora de la informació. Així mateix, les dades demostren que hi ha una progressió ascendent en l’ús de les noves línies.

3 de febrer de 2015. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2015 - 2

En la sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2015 es va tractar el funcionament i resultats dels primers mesos de l'ÀreaDUM del passeig de Gràcia regulada amb una aplicació gratuïta que elimina el disc horari habitual utilitzat pels vehicles que fan càrrega i descàrrega. Així mateix, es va exposar el seguiment fet de la prova pilot de la microplataforma de mercaderies i es van plantejar la definició i disseny operatiu de la infraestructura i gestió de les microplataformes, amb l'objectiu d'estendre el seu ús.

Finalment, es va presentar la formació en Seguretat Viària Laboral que la Guàrdia Urbana de Barcelona està desenvolupant amb un gran nombre d'empreses que operen a la ciutat.

7 de novembre de 2014. Grup de la Bicicleta

2014 - 11

En la sessió celebrada el 7 de novembre de 2014 del Grup de la Bicicleta es van presentar diverses alternatives de segregació del nou carril bici de l'av. Diagonal i es va consensuar amb els assistents la solució consistent en instal·lar un piló vermell a l'inici de cada tram de carrer i peces de cautxú segregadores. Es va tractar, també, la proposta de text de circulació de bicicicletes, i les modificacions que comporta respecte la norma actual, recollida primordialment a l'article 14 de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles. Finalment es va acordar un canvi en el model de treball de programació de les activitats de promoció de la bicicleta (Setmana de la Bicicleta i altres).

14 d'octubre de 2014. Grups Moto i Seguretat Viària

2014 - 10

En la sessió celebrada el 14 d'octubre de 2014 amb els representants dels grups de la Moto i de la Seguretat Viària es van presentar les primeres línies del Pla de Seguretat Viària per a Motos i es va sol·licitar la col·laboració dels assistents, quan a les propostes de mesures a incorporar. El Pla comportarà, entre altres accions, la presentació d'una Declaració Institucional al Plenari Municipal, l'impuls d'un Acord Ciutadà per una Barcelona sense accidents de motos i altres mesures de sensibilització, de control, de millora infraestructural i correctives.

24 de juliol de 2014. Grup de de Mobilitat Turística

2014 - 7

En la reunió del grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 24 de juliol, es va presentar la diagnosi del Pla de Mobilitat Turística que conté la definició de perfils dels visitants de la ciutat, l'anàlisi dels serveis específics de mobilitat turística i l'accessibilitat als punts d'interès turístic i, finalment, el resultat de la sistematització de les aportacions rebudes. La valoració dels visitants de la ciutat posa de manifest que Barcelona és puntuada com a primera ciutat de l'Estat en termes de competitivitat turística i que els aspectes susceptibles de millora més destacats són el soroll i la contaminació sonora. Així mateix, en la sessió es va tractar la reordenació d'autocars prevista per a Ciutat Vella.

17 de juliol de 2014. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2014 - 7

En la reunió del grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 17 de juliol, es van tractar i debatre les conclusions preliminars de la prova pilot de Microdistribució de Mercaderies duta a terme als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La valoració de l'èxit de la prova es fonamenta en la vinculació positiva al respecte i la sostenibilitat ambiental, a l'increment paulatí del volum de mercaderies gestionat i al creixement d'operadors amb què s'ha treballat. Així mateix, es va explicar el protocol d'autorització de descàrrega nocturna i B:SM va presentar el nou sistema d'accés a les zones de càrrega i descàrrega (CD) que entrarà en funcionament com a prova pilota al passeig de Gràcia el mes de novembre i que s'estendrà a tota l'àrea DUM a partir de febrer-març del 2015. La nova regulació millora la gestió de les zones de CD substituïnt l'actual disc horari per tecnologia smartphones i afavoreix l'ús adequat de la CD i de l'espai públic.

16 de juliol de 2014. Grups de Seguretat Viària i Vianants

2014 - 7

En la sessió dels grups de Seguretat Viària i de Vianants, celebrada el dia 16 de juliol es va tractar el Pla Local de Seguretat Viària i la modificació de l'objectiu del Pla que es concreta en la reducció del 30% el nombre de víctimes mortals i del 20% de víctimes greus per accidents de trànsit en el període 2013-2018. La modificació és fruit de la revisió feta en consideració a les aportacions dels membres del Pacte per la Mobilitat. Així mateix es van explicar les intervencions realitzades a la ciutat per millorar la seguretat viària.

10 de juliol de 2014. Grups de vehicle privat: cotxe i moto

2014 - 7

En la sessió del dia 10 de juliol realitzada amb els grups del cotxe i de la moto es van tractar les actuacions recents vinculades amb la circulació de vehicles a motor: la creació de guals per a motos en diferents indrets de la ciutat, les afectacions en el volum de trànsit generades per les principals obres que s'estan realitzant a l'espai viari i, finalment, la implantació del control d'accessos a la ronda de Litoral, que permet gestionar les incidències a la ronda i reprogramar la semaforització en superfície de l'entorn dels accessos i sortides si es necessari.

27 de maig, 2 i 17 de juny, 9 de juliol de 2014. Grup de treball de la Bicicleta

2014 - 5

Els dies 27 de maig i 17 de juny es va reunir el Grup de la Bici del Pacte per la Mobilitat. En les sessions es va analitzar i debatre la proposta de modificació de l'Ordenança de circulació en l'articulat referit a les bicicletes, es van incorporar al text els suggeriments que es van acordar de manera consensuada, i es va presentar la prova pilot del Bicing elèctric que entrarà en funcionament abans d'acabar l'any. A més, el dia 2 de juny es va celebrar, amb les entitats implicades, una reunió per tractar exclusivament l'afectació de l'ordenança als tours culturals i turístics en bicicleta. El dia 9 de juliol es va realitzar una nova sessió del grup, en què es va tractar amb detall la proposta de noves infraestructures ciclistes: l'eix ciclable entre Tres Torres i el Guinardó i els carrils bici de Zona Franca i de la Gran Via.

2 d'abril de 2014. Grup de treball de la Bicicleta

2014 - 4

En la sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 2 d'abril de 2014 es va plantejar l'organització de la Setmana de la Bicicleta 2014 i es va explicar el detall de les inversions destinades a la millora de la infraestructura per a les bicicletes (nous carrils, millora dels existents i nous ancoratges d'aparcaments). Així mateix, es va presentar el projecte de modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles en relació a les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal. El procés participatiu sobre els carrils bici de Les Corts i la implicació de BCN en el projecte European Cycling Challange, van posar fi a la sessió, que va comptar amb una elevada participació.

5 de març de 2014. Sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat

2014 - 3

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el 5 de març de 2014, es va presentar el document final del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), resultat del treball conjunt de l'Administració i i de entitats que han participat en el procés participatiu dut a terme el darrer any i mig. En la sessió es va explicar l'escenari del PMU amb superilles i la projecció que aquest model té en el trànsit, el repartiment modal de desplaçaments i la qualitat de l'aire. Així mateix, en la sessió, presidida per l'alcalde, es van presentar les Dades Bàsiques de Mobilitat de l'any 2013.

22 de gener de 2014. Grup de treball de la distribució urbana de mercaderies (DUM)

2014 - 1

El dia 22 de gener es va celebrar una reunió extraordinària amb els representants del Pacte del grup de Logística i Transport per analitzar exhaustivament les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU) referides a la distribució urbana de mercaderies. En la mateixa sessió es va visitar la prova pilot de microdistribució de mercaderies situada al passeig de Lluis Companys (tocant al passeig Pujades) que pretén reduir el trànsit a les zones més cèntriques de la ciutat i aconseguir una distribució comercial més sostenible, àgil i ordenada a través d'un sistema alternatiu de repartiment amb tricicles assistits.

9, 11, 18 i 19 de desembre de 2013. Reunions de desenvolupament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018

2013 - 12

Els dies 9, 11, 18 i 19 de desembre es van celebrar, amb una gran participació de les entitats del Pacte per la Mobilitat, les reunions de desenvolupament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018. En cada sessió es van presentar les mesures concretes d'una línia estratègica del PMU: mobilitat sostenible, mobilitat segura, mobilitat equitativa i mobilitat eficient i es van recollir les propostes i suggeriments sorgides en el debat posterior. En la sessió de mobilitat segura es va presentar el Pla Local de Seguretat Viària 2013-2018, que es desprèn del PMU, que té com a objectiu general reduir durant aquest període un 20% les víctimes greus i mortals d'accidents de trànsit.

19 de setembre de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 9

En aquesta reunió es va fer seguiment de les inversions municipals de l'any 2013 en infraestructura ciclista, s'explicà la integració del web de la bicicleta al portal de Mobilitat i transports i s'informà sobre l'aprovació inicial al Consell Metropolità de l'AMB de la modificació d'un article del reglament del transport per tal que les bicicletes plegables degudament plegades es puguin pujar als autobusos.