Sessions i convocatòries

18 d'abril de 2016. Grup de Treball Logística i Distribució de Mercaderies

- 4

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van tractar la possibilitat de flexibilitzar el temps d’estada en les places de càrrega i descàrrega, un cop implantada la regulació a través de l’app ÀreaDUM.  Així mateix es va explicar l’evolució de la utilització de l’aplicatiu i les millores previstes. Per acabar, es van presentar les prestacions i el servei del vehicle elèctric per a la distribució urbana de mercaderies.

31 de març de 2016. Sessió transport públic

2016 - 3

En la sessió es van presentar els estudis per a la connexió de les xarxes de tramvia a Barcelona, en què han participat més de 50 professionals qualificats de l’Ajuntament, altres administracions, empreses públiques i consultors externs. Els estudis tenen en compte les alternatives de traçat, la demanda potencial, el trànsit i els impactes ambiental, econòmic i d’avaluació social.

Així mateix, es va presentar el tema de les polítiques tarifàries del transport públic i l’anàlisi de les aportacions econòmiques de les Administracions.   

30 de març de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

2016 - 3

A la reunió es va debatre breument la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que l’Ajuntament de Barcelona preveu realitzar. Amb més profunditat es van tractar la previsió de carrils bici en fase d’execució i sobretot el manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016.

22 de febrer de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

- 2

A la reunió es va treballar el calendari d’accions en promoció de la bicicleta 2016: Campanya de comunicació, programes d’educació en Mobilitat, nou web municipal de la Bicicleta i la bicicletada popular i la festa de la bicicleta.

18 de febrer 2016. Sessió plenària Decidim Barcelona

2016 - 2

En la sessió, que va comptar amb una àmplia participació d'entitats del Pacte es van debatre les propostes del PAM relacionades amb la Mobilitat. La dinàmica de grups va propiciar l'anàlisi de les intervencions previstes per millorar la mobilitat, la proposta de modificació d'actuacions  i la presentació de noves iniciatives.

9 de febrer 2016. Grup de Mobilitat Turística

2016 - 2

En la sessió, en què es va donar per constituït el grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat,  es van presentar els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Turística i algunes dades que completen la diagnosi. El Pla s'incorporarà al treball que s'ha iniciat recentment d'elaboració del Pla Estratègic de Turisme.

La sessió realitzada forma part dels debats presencials del PAM i, per tant,  s'acorda presentar els objectius del Pla, més un nou que s'hi afegeix, com a propostes a valorar i incorporar al Pla Municipal.

21 de gener 2016. Sessió Plenària Pacte per la Mobilitat

2016 - 1

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del Pacte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va presentar les prioritats de la ciutat en l'àmbit de la mobilitat. En la reunió es va destacar la necessitat de disminuir la contaminació ambiental per complir els paràmetres establerts per la legislació europea i la conveniència de promoure els modes de transport més sostenibles: anar a peu, la bicicleta i el transport públic.

Així mateix es va presentar la memòria anual del Pla de Mobilitat Urbana i la proposta de reorganització del Pacte pel que fa a la seva composició, funcionament i comunicació.

12 de gener de 2016. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2016 - 1

En la sessió del grup Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 12 de gener es va fer la valoració de l'estacionament a les zones de càrrega i descàrrega arran de la implantació de l'app ÀreaDUM i dels ajustaments introduits. Així mateix, es va informar del trasllat de la microplataforma que actualment està al pg. Lluís Companys a la nova ubicació al c/ Marquès de l'Argentera, 22 i de la nova microplataforma que s'instal·larà al Mercat del Ninot.

2 i 10 de novembre de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 12

En la sessió realitzada el 2 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es va tractar, amb una dinàmica participativa, la xarxa de carrils bicis i les zones ciclables i, també, els criteris constructius i de senyalització dels carrils bicis. El contingut treballat formarà part de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona que es presentarà properament.

En la reunió realitzada el 10 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es van continuar tractant de manera participativa els continguts de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona.

En aquesta sessió es van treballar els següents temes: aparcaments de bicicletes, ordenança municipal de vianants i vehicles (en relació amb la bicicleta) i promoció de la bicicleta.

23 de setembre de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 9

El dimecres 23 de setembre de 2015 es va celebrar una reunió amb els membres dels grups de treball de la Nova Xarxa de Bus i de Transport Públic del Pacte per la Mobilitat en què es va es van presentar els detalls i el calendari d'implantació de la 4a fase de la Nova Xarxa Bus, es va explicar el procés participatiu que es desenvoluparà aquesta tardor i es va esbossar la previsió del desplegament futur de la nova Xarxa.

 

28 de juliol de 2015. Grups de Seguretat Viària i de Vianants

2015 - 7

En la reunió celebrada el 28 de juliol es va tractar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015. Per a la celebració d'aquest any es preveuen accions de gran impacte com el Dia Sense Cotxes amb talls de carrers a tots els Districtes i amb afectació d'una via central de ciutat (Diagonal).

Així mateix, està previst incorporar en la programació de la Setmana activitats impulsades per altres agents - entitats del Pacte, altres Administracions, Districtes municipals, etc. - per visibilitzar els avantatges mediambientals i saludables que comporta una mobilitat més sostenible i segura.

28 de juliol de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 7

En la sessió realitzada el 28 de juliol amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat es van presentar les propostes d'actuacions de la xarxa ciclista que es realitzaran l'any 2015. Aquestes es concreten en nous carrils bici a les plaçes Drassanes, Espanya i Joan Carles I, al carrers Londres, Numància, Can Bruixa i Marqués de Sentmenat i a la cruïlla de Sancho d'Àvila amb Lepant. També està previst intervenir a la Travessera de Gràcia i als carrers Marina i Cartagena.

A més, s'instal·laran 1000 nous ancoratges en 200 indrets de la ciutat per ampliar l'estacionament de bicicletes.

Aquestes accions contribuiran a l'assoliment de l'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per al 2018, en el sentit que el 95% de la població tingui cobertura de xarxa ciclista a menys de 300 metres del seu domicili (el percentatge actual és del 72%).

31 de març de 2015. Sessió Plenària

2015 - 3

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, presidida per l'alcalde de Barcelona, es va presentar el balanç dels projectes i fites duts a terme els darrers anys, entre els quals destaca l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, la implantació de Nova Xarxa Bus i, també, les mesures adoptades en benefici dels vianants com a col·lectiu prioritari en les actuacions de la mobilitat i l'espai públic.

Així mateix, es va exposar l'evolució de la victimització de l'accidentalitat de trànsit i les accions del Pla de Seguretat Viària per a Motos, sector sobre el qual s'està intervenint intensament atès la sobrerepresentació d'aquest sector en la sinistralitat de la ciutat.

En la reunió es van presentar les Dades Bàsiques de Mobilitat del 2014, dades que posen de manifest, entre altres, l'important augment de l'espai destinat als vianants i de l'ús de la bicicleta. La posada en marxa de les noves bicicletes elèctriques del servei Bicing i el nou aplicatiu de regulació de l'ÀreaDUM van ser altres temes exposats en la sessió.

3 de març de 2015. Grups Moto i Seguretat Viària

2015 - 3

El dia 3 de març de 2015 es va fer una sessió amb el grups de Moto i Seguretat Viària. En la reunió es van presentar el balanç de la victimització de trànsit i es van exposar les accions dutes a terme i previstes del Pla de Seguretat Viària per a motos. El Pla conté la intensificació del control de la Guàrdia Urbana en la correcció i sanció d'infraccions, compliment de l'ITV, consum d'alcohol i drogues, velocitat (a través de radars mòbils). Així mateix, la campanya de comunicació i sensibilització, així com l'estudis que s'estan duent a terme (dels punts amb major accidentalitat i de l'efecte de la conducció de motocicletes amb permís B, són altres de les mesures que inclou el Pla. Finalment, en la sessió es va presentar el programa de formació en Seguretat Viària Laboral als representants d’aquests dos grups de treball.

18 de febrer de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 2

En la reunió celebrada el 18 de febrer de 2015 amb la Comissió Nova Xarxa Bus es va presentar l’avaluació de les tres primeres fases implantades de la Nova Xarxa Bus així com la valoració dels usuaris, que la puntuen amb un 7,7. Els enquestats valoren prioritàriament la freqüència de pas i la millora de la informació. Així mateix, les dades demostren que hi ha una progressió ascendent en l’ús de les noves línies.

3 de febrer de 2015. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2015 - 2

En la sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2015 es va tractar el funcionament i resultats dels primers mesos de l'ÀreaDUM del passeig de Gràcia regulada amb una aplicació gratuïta que elimina el disc horari habitual utilitzat pels vehicles que fan càrrega i descàrrega. Així mateix, es va exposar el seguiment fet de la prova pilot de la microplataforma de mercaderies i es van plantejar la definició i disseny operatiu de la infraestructura i gestió de les microplataformes, amb l'objectiu d'estendre el seu ús.

Finalment, es va presentar la formació en Seguretat Viària Laboral que la Guàrdia Urbana de Barcelona està desenvolupant amb un gran nombre d'empreses que operen a la ciutat.

7 de novembre de 2014. Grup de la Bicicleta

2014 - 11

En la sessió celebrada el 7 de novembre de 2014 del Grup de la Bicicleta es van presentar diverses alternatives de segregació del nou carril bici de l'av. Diagonal i es va consensuar amb els assistents la solució consistent en instal·lar un piló vermell a l'inici de cada tram de carrer i peces de cautxú segregadores. Es va tractar, també, la proposta de text de circulació de bicicicletes, i les modificacions que comporta respecte la norma actual, recollida primordialment a l'article 14 de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles. Finalment es va acordar un canvi en el model de treball de programació de les activitats de promoció de la bicicleta (Setmana de la Bicicleta i altres).

14 d'octubre de 2014. Grups Moto i Seguretat Viària

2014 - 10

En la sessió celebrada el 14 d'octubre de 2014 amb els representants dels grups de la Moto i de la Seguretat Viària es van presentar les primeres línies del Pla de Seguretat Viària per a Motos i es va sol·licitar la col·laboració dels assistents, quan a les propostes de mesures a incorporar. El Pla comportarà, entre altres accions, la presentació d'una Declaració Institucional al Plenari Municipal, l'impuls d'un Acord Ciutadà per una Barcelona sense accidents de motos i altres mesures de sensibilització, de control, de millora infraestructural i correctives.

24 de juliol de 2014. Grup de de Mobilitat Turística

2014 - 7

En la reunió del grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 24 de juliol, es va presentar la diagnosi del Pla de Mobilitat Turística que conté la definició de perfils dels visitants de la ciutat, l'anàlisi dels serveis específics de mobilitat turística i l'accessibilitat als punts d'interès turístic i, finalment, el resultat de la sistematització de les aportacions rebudes. La valoració dels visitants de la ciutat posa de manifest que Barcelona és puntuada com a primera ciutat de l'Estat en termes de competitivitat turística i que els aspectes susceptibles de millora més destacats són el soroll i la contaminació sonora. Així mateix, en la sessió es va tractar la reordenació d'autocars prevista per a Ciutat Vella.

17 de juliol de 2014. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2014 - 7

En la reunió del grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 17 de juliol, es van tractar i debatre les conclusions preliminars de la prova pilot de Microdistribució de Mercaderies duta a terme als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La valoració de l'èxit de la prova es fonamenta en la vinculació positiva al respecte i la sostenibilitat ambiental, a l'increment paulatí del volum de mercaderies gestionat i al creixement d'operadors amb què s'ha treballat. Així mateix, es va explicar el protocol d'autorització de descàrrega nocturna i B:SM va presentar el nou sistema d'accés a les zones de càrrega i descàrrega (CD) que entrarà en funcionament com a prova pilota al passeig de Gràcia el mes de novembre i que s'estendrà a tota l'àrea DUM a partir de febrer-març del 2015. La nova regulació millora la gestió de les zones de CD substituïnt l'actual disc horari per tecnologia smartphones i afavoreix l'ús adequat de la CD i de l'espai públic.