Sessions i convocatòries

9 de novembre de 2016. Sessió de vehicle de mobilitat (VMP) personal i cicles de més de dues rodes

2016 - 11

En la sessió del Pacte per la Mobilitat, a la qual van assistir els operadors de VMP i associacions i veïns de Ciutat Vella, es va presentar la proposta de regulació d’aquests vehicles, així com els estudis previs realitzats per analitzar la situació actual. Es va informar dels criteris de circulació i la tipologia de vehicle que podra circular per cada via ( vorera, carril bici, plataforma única, zona 30 i calçada.

2 de novembre de 2016. Sessió modificació ordenances

2016 - 11

En la sessió del dia 2 de novembre es va tractar la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals pel que fa a l’estacionament (zones verdes, blaves i estacionament d’autocars) i, també, la proposta de modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles en el que es refereix al trànsit de vehicles pesants i de mercaderies perilloses.  

29 de setembre de 2016. Grup de Transport públic

2016 - 9

En la sessió es va tractar la política de tarifes del transport públic i es van abordar diferents  elements de reflexió de cara a les tarifes de l’any vinent:  manteniment de les targetes de tarificació social, congelació dels títols de transport més utilitzats i foment dels  títols de corones externes per fomentar l’ús en els desplaçaments de connexió.

Així mateix, es va consensuar la necessitat d’aconseguir una major inversió de l’Estat destinat al transport públic.  

21 de juliol 2016. Grup de treball de Transport Públic

2016 - 7

La reunió del 21 de juliol complementava la realitzada el dia 14 del mateix mes. En el treball de grups els participants  van analitzar, amb l’ajuda dels plànols de la NxBus i de la xarxa convencional, els recorreguts de les línies i la cobertura de servei als diferents barris de la ciutat.  Posteriorment es van exposar les aportacions de cada grup.

14 de juliol 2016. Grup de treball de Transport Públic

2016 - 7

En la sessió es va presentar el model final de la xarxa Bus, formada per les 11  línies que completaran la  Nova Xarxa Bus, les línies convencionals i les línies de barri.  Així mateix, es va fer un balanç de l’anterior fase d’implantació.

Cal destacar que després de cada fase augmenta el nombre de viatgers de bus sense que s’incrementi el nombre de línies.

4 de juliol de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 7

En la sessió es van  explicar els objectius del  servei Bicing i  la seva evolució pel que fa a nombre d’estacions, d’ancoratges, d’abonats, d’usos, de km recorreguts i d’accions destacades de millora del servei. A continuació es van detallar les característiques dels abonats i de l’ús del Bicing, així com  l’evolució de les tarifes.

El debat posterior es va centrar en la cobertura territorial i l’electrificació, el sistema tarifari i el patrocini.

30 de juny de 2016. “Omplim de vida els carrers de Barcelona”. Programa Superilles.

2016 - 6

El dia 30 de juny es va realitzar una sessió conjunta, destinada als membres del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Xarxa BCN + Sostenible  i Pacte per la Mobilitat, per treballar el Programa Superilles.

La jornada  es va dividir en tres parts: una primera de presentació del model i el programa Superilles (on es van explicar els tipus de via i nodes, així com els criteris i paràmetres), una segona de treball dels criteris i paràmetres distribuïts per àmbits: Vianants i Bicicleta, Transport Públic, Verd i Biodiversitat, Espai Públic (total 4 grups); i una tercera part breu on es van posar en comú les conclusions de cada grups de treball.

21 de juny de 2016. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016

2016 - 6

En la sessió es va explicar  la iniciativa de celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016, que com ja es habitual, contindrà entre altres activitats les que proposin els membres del Pacte.  Així mateix es va presentar la proposta de Dia sense Cotxes. Es faran actuacions de mobilitat sostenible i segura amb els objectius de prioritzar els modes de transport públic, individual compartit  i bicicleta i es  generaran carrils bus i bici per millorar les condicions i la connexió. 

 

L’altra línia actuació serà omplir de vida el carrers, amb la implantació d’una Superilla temporal al districte de Sant Martí i talls de trànsit amb complicitat social. 

15 de juny de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 6

En la sessió es va fer una valoració de la Festa de la Bicicletada i de la bicicletada popular i es va abordar el Manual de disseny de carrils bici.

En cada apartat es va presentar les qüestions més destacades i es van valorar les  aportacions que els membres del grup van presentar per escrit abans de la sessió.

8 de juny de 2016. Grup de Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

2016 - 6

En la sessió es va tractar la flexibilització del temps d’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega. Arran de la supressió dels permisos de què disposaven alguns gremis per estacionar més de 30 minuts a l’ÀreaDUM s’han valorat  les propostes i s’ha acordat una solució temporal, fins a final d’any.

Paral·lelament cal estudiar la solució definitiva que permeti conciliar les necessitats del sector de mercaderies  amb la promoció de la màxima  rotació d’estacionament d’aquestes places.

30 de maig de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 5

En la reunió es va tractar únicament la Festa de la Bicicleta i la bicicletada popular que es faran el dia 12 de juny. Es comenten i debat les següents qüestions: horari i itinerari de la bicicletada, activitats de la Festa, detalls logítics i pla de comunicació previst.

19 de maig de 2016. Grup de treball de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

2016 - 5

En la sessió, convocada amb els membres del Pacte per la Mobilitat i les empreses de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes  que operen a la ciutat, es va presentar el full de ruta per a la regulació de la circulació d’aquests vehicles. 

L’objectiu es donar solució als problemes detectats en l’àmbit de la convivència, cens i inspecció de vehicles, normativa de circulació, establiment de rutes, etc. Atesa l’elevada incidència d’aquests vehicles a Ciutat Vella, també hi van assistir algunes entitats d’aquest territori. La sessió va comptar amb una elevada participació.   

18 d'abril de 2016. Grup de Treball Logística i Distribució de Mercaderies

- 4

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van tractar la possibilitat de flexibilitzar el temps d’estada en les places de càrrega i descàrrega, un cop implantada la regulació a través de l’app ÀreaDUM.  Així mateix es va explicar l’evolució de la utilització de l’aplicatiu i les millores previstes. Per acabar, es van presentar les prestacions i el servei del vehicle elèctric per a la distribució urbana de mercaderies.

31 de març de 2016. Sessió transport públic

2016 - 3

En la sessió es van presentar els estudis per a la connexió de les xarxes de tramvia a Barcelona, en què han participat més de 50 professionals qualificats de l’Ajuntament, altres administracions, empreses públiques i consultors externs. Els estudis tenen en compte les alternatives de traçat, la demanda potencial, el trànsit i els impactes ambiental, econòmic i d’avaluació social.

Així mateix, es va presentar el tema de les polítiques tarifàries del transport públic i l’anàlisi de les aportacions econòmiques de les Administracions.   

30 de març de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

2016 - 3

A la reunió es va debatre breument la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que l’Ajuntament de Barcelona preveu realitzar. Amb més profunditat es van tractar la previsió de carrils bici en fase d’execució i sobretot el manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016.

22 de febrer de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

- 2

A la reunió es va treballar el calendari d’accions en promoció de la bicicleta 2016: Campanya de comunicació, programes d’educació en Mobilitat, nou web municipal de la Bicicleta i la bicicletada popular i la festa de la bicicleta.

18 de febrer 2016. Sessió plenària Decidim Barcelona

2016 - 2

En la sessió, que va comptar amb una àmplia participació d'entitats del Pacte es van debatre les propostes del PAM relacionades amb la Mobilitat. La dinàmica de grups va propiciar l'anàlisi de les intervencions previstes per millorar la mobilitat, la proposta de modificació d'actuacions  i la presentació de noves iniciatives.

9 de febrer 2016. Grup de Mobilitat Turística

2016 - 2

En la sessió, en què es va donar per constituït el grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat,  es van presentar els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Turística i algunes dades que completen la diagnosi. El Pla s'incorporarà al treball que s'ha iniciat recentment d'elaboració del Pla Estratègic de Turisme.

La sessió realitzada forma part dels debats presencials del PAM i, per tant,  s'acorda presentar els objectius del Pla, més un nou que s'hi afegeix, com a propostes a valorar i incorporar al Pla Municipal.

21 de gener 2016. Sessió Plenària Pacte per la Mobilitat

2016 - 1

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del Pacte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va presentar les prioritats de la ciutat en l'àmbit de la mobilitat. En la reunió es va destacar la necessitat de disminuir la contaminació ambiental per complir els paràmetres establerts per la legislació europea i la conveniència de promoure els modes de transport més sostenibles: anar a peu, la bicicleta i el transport públic.

Així mateix es va presentar la memòria anual del Pla de Mobilitat Urbana i la proposta de reorganització del Pacte pel que fa a la seva composició, funcionament i comunicació.

12 de gener de 2016. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2016 - 1

En la sessió del grup Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 12 de gener es va fer la valoració de l'estacionament a les zones de càrrega i descàrrega arran de la implantació de l'app ÀreaDUM i dels ajustaments introduits. Així mateix, es va informar del trasllat de la microplataforma que actualment està al pg. Lluís Companys a la nova ubicació al c/ Marquès de l'Argentera, 22 i de la nova microplataforma que s'instal·larà al Mercat del Ninot.