Sessions i convocatòries

21 de juny de 2016. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016

2016 - 6

En la sessió es va explicar  la iniciativa de celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016, que com ja es habitual, contindrà entre altres activitats les que proposin els membres del Pacte.  Així mateix es va presentar la proposta de Dia sense Cotxes. Es faran actuacions de mobilitat sostenible i segura amb els objectius de prioritzar els modes de transport públic, individual compartit  i bicicleta i es  generaran carrils bus i bici per millorar les condicions i la connexió. 

 

L’altra línia actuació serà omplir de vida el carrers, amb la implantació d’una Superilla temporal al districte de Sant Martí i talls de trànsit amb complicitat social. 

15 de juny de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 6

En la sessió es va fer una valoració de la Festa de la Bicicletada i de la bicicletada popular i es va abordar el Manual de disseny de carrils bici.

En cada apartat es va presentar les qüestions més destacades i es van valorar les  aportacions que els membres del grup van presentar per escrit abans de la sessió.

8 de juny de 2016. Grup de Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

2016 - 6

En la sessió es va tractar la flexibilització del temps d’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega. Arran de la supressió dels permisos de què disposaven alguns gremis per estacionar més de 30 minuts a l’ÀreaDUM s’han valorat  les propostes i s’ha acordat una solució temporal, fins a final d’any.

Paral·lelament cal estudiar la solució definitiva que permeti conciliar les necessitats del sector de mercaderies  amb la promoció de la màxima  rotació d’estacionament d’aquestes places.

30 de maig de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 5

En la reunió es va tractar únicament la Festa de la Bicicleta i la bicicletada popular que es faran el dia 12 de juny. Es comenten i debat les següents qüestions: horari i itinerari de la bicicletada, activitats de la Festa, detalls logítics i pla de comunicació previst.

19 de maig de 2016. Grup de treball de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

2016 - 5

En la sessió, convocada amb els membres del Pacte per la Mobilitat i les empreses de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes  que operen a la ciutat, es va presentar el full de ruta per a la regulació de la circulació d’aquests vehicles. 

L’objectiu es donar solució als problemes detectats en l’àmbit de la convivència, cens i inspecció de vehicles, normativa de circulació, establiment de rutes, etc. Atesa l’elevada incidència d’aquests vehicles a Ciutat Vella, també hi van assistir algunes entitats d’aquest territori. La sessió va comptar amb una elevada participació.   

18 d'abril de 2016. Grup de Treball Logística i Distribució de Mercaderies

- 4

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van tractar la possibilitat de flexibilitzar el temps d’estada en les places de càrrega i descàrrega, un cop implantada la regulació a través de l’app ÀreaDUM.  Així mateix es va explicar l’evolució de la utilització de l’aplicatiu i les millores previstes. Per acabar, es van presentar les prestacions i el servei del vehicle elèctric per a la distribució urbana de mercaderies.

31 de març de 2016. Sessió transport públic

2016 - 3

En la sessió es van presentar els estudis per a la connexió de les xarxes de tramvia a Barcelona, en què han participat més de 50 professionals qualificats de l’Ajuntament, altres administracions, empreses públiques i consultors externs. Els estudis tenen en compte les alternatives de traçat, la demanda potencial, el trànsit i els impactes ambiental, econòmic i d’avaluació social.

Així mateix, es va presentar el tema de les polítiques tarifàries del transport públic i l’anàlisi de les aportacions econòmiques de les Administracions.   

30 de març de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

2016 - 3

A la reunió es va debatre breument la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que l’Ajuntament de Barcelona preveu realitzar. Amb més profunditat es van tractar la previsió de carrils bici en fase d’execució i sobretot el manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016.

22 de febrer de 2016. Sessió de treball sobre la bicicleta

- 2

A la reunió es va treballar el calendari d’accions en promoció de la bicicleta 2016: Campanya de comunicació, programes d’educació en Mobilitat, nou web municipal de la Bicicleta i la bicicletada popular i la festa de la bicicleta.

18 de febrer 2016. Sessió plenària Decidim Barcelona

2016 - 2

En la sessió, que va comptar amb una àmplia participació d'entitats del Pacte es van debatre les propostes del PAM relacionades amb la Mobilitat. La dinàmica de grups va propiciar l'anàlisi de les intervencions previstes per millorar la mobilitat, la proposta de modificació d'actuacions  i la presentació de noves iniciatives.

9 de febrer 2016. Grup de Mobilitat Turística

2016 - 2

En la sessió, en què es va donar per constituït el grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat,  es van presentar els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Turística i algunes dades que completen la diagnosi. El Pla s'incorporarà al treball que s'ha iniciat recentment d'elaboració del Pla Estratègic de Turisme.

La sessió realitzada forma part dels debats presencials del PAM i, per tant,  s'acorda presentar els objectius del Pla, més un nou que s'hi afegeix, com a propostes a valorar i incorporar al Pla Municipal.

21 de gener 2016. Sessió Plenària Pacte per la Mobilitat

2016 - 1

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del Pacte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va presentar les prioritats de la ciutat en l'àmbit de la mobilitat. En la reunió es va destacar la necessitat de disminuir la contaminació ambiental per complir els paràmetres establerts per la legislació europea i la conveniència de promoure els modes de transport més sostenibles: anar a peu, la bicicleta i el transport públic.

Així mateix es va presentar la memòria anual del Pla de Mobilitat Urbana i la proposta de reorganització del Pacte pel que fa a la seva composició, funcionament i comunicació.

12 de gener de 2016. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2016 - 1

En la sessió del grup Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 12 de gener es va fer la valoració de l'estacionament a les zones de càrrega i descàrrega arran de la implantació de l'app ÀreaDUM i dels ajustaments introduits. Així mateix, es va informar del trasllat de la microplataforma que actualment està al pg. Lluís Companys a la nova ubicació al c/ Marquès de l'Argentera, 22 i de la nova microplataforma que s'instal·larà al Mercat del Ninot.

2 i 10 de novembre de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 12

En la sessió realitzada el 2 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es va tractar, amb una dinàmica participativa, la xarxa de carrils bicis i les zones ciclables i, també, els criteris constructius i de senyalització dels carrils bicis. El contingut treballat formarà part de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona que es presentarà properament.

En la reunió realitzada el 10 de novembre de 2015 amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es van continuar tractant de manera participativa els continguts de la mesura de govern Estratègies de la bicicleta per Barcelona.

En aquesta sessió es van treballar els següents temes: aparcaments de bicicletes, ordenança municipal de vianants i vehicles (en relació amb la bicicleta) i promoció de la bicicleta.

23 de setembre de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 9

El dimecres 23 de setembre de 2015 es va celebrar una reunió amb els membres dels grups de treball de la Nova Xarxa de Bus i de Transport Públic del Pacte per la Mobilitat en què es va es van presentar els detalls i el calendari d'implantació de la 4a fase de la Nova Xarxa Bus, es va explicar el procés participatiu que es desenvoluparà aquesta tardor i es va esbossar la previsió del desplegament futur de la nova Xarxa.

 

28 de juliol de 2015. Grup de la Bicicleta

2015 - 7

En la sessió realitzada el 28 de juliol amb el grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat es van presentar les propostes d'actuacions de la xarxa ciclista que es realitzaran l'any 2015. Aquestes es concreten en nous carrils bici a les plaçes Drassanes, Espanya i Joan Carles I, al carrers Londres, Numància, Can Bruixa i Marqués de Sentmenat i a la cruïlla de Sancho d'Àvila amb Lepant. També està previst intervenir a la Travessera de Gràcia i als carrers Marina i Cartagena.

A més, s'instal·laran 1000 nous ancoratges en 200 indrets de la ciutat per ampliar l'estacionament de bicicletes.

Aquestes accions contribuiran a l'assoliment de l'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per al 2018, en el sentit que el 95% de la població tingui cobertura de xarxa ciclista a menys de 300 metres del seu domicili (el percentatge actual és del 72%).

28 de juliol de 2015. Grups de Seguretat Viària i de Vianants

2015 - 7

En la reunió celebrada el 28 de juliol es va tractar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015. Per a la celebració d'aquest any es preveuen accions de gran impacte com el Dia Sense Cotxes amb talls de carrers a tots els Districtes i amb afectació d'una via central de ciutat (Diagonal).

Així mateix, està previst incorporar en la programació de la Setmana activitats impulsades per altres agents - entitats del Pacte, altres Administracions, Districtes municipals, etc. - per visibilitzar els avantatges mediambientals i saludables que comporta una mobilitat més sostenible i segura.

31 de març de 2015. Sessió Plenària

2015 - 3

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, presidida per l'alcalde de Barcelona, es va presentar el balanç dels projectes i fites duts a terme els darrers anys, entre els quals destaca l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, la implantació de Nova Xarxa Bus i, també, les mesures adoptades en benefici dels vianants com a col·lectiu prioritari en les actuacions de la mobilitat i l'espai públic.

Així mateix, es va exposar l'evolució de la victimització de l'accidentalitat de trànsit i les accions del Pla de Seguretat Viària per a Motos, sector sobre el qual s'està intervenint intensament atès la sobrerepresentació d'aquest sector en la sinistralitat de la ciutat.

En la reunió es van presentar les Dades Bàsiques de Mobilitat del 2014, dades que posen de manifest, entre altres, l'important augment de l'espai destinat als vianants i de l'ús de la bicicleta. La posada en marxa de les noves bicicletes elèctriques del servei Bicing i el nou aplicatiu de regulació de l'ÀreaDUM van ser altres temes exposats en la sessió.

3 de març de 2015. Grups Moto i Seguretat Viària

2015 - 3

El dia 3 de març de 2015 es va fer una sessió amb el grups de Moto i Seguretat Viària. En la reunió es van presentar el balanç de la victimització de trànsit i es van exposar les accions dutes a terme i previstes del Pla de Seguretat Viària per a motos. El Pla conté la intensificació del control de la Guàrdia Urbana en la correcció i sanció d'infraccions, compliment de l'ITV, consum d'alcohol i drogues, velocitat (a través de radars mòbils). Així mateix, la campanya de comunicació i sensibilització, així com l'estudis que s'estan duent a terme (dels punts amb major accidentalitat i de l'efecte de la conducció de motocicletes amb permís B, són altres de les mesures que inclou el Pla. Finalment, en la sessió es va presentar el programa de formació en Seguretat Viària Laboral als representants d’aquests dos grups de treball.

18 de febrer de 2015. Comissió Nova Xarxa Bus

2015 - 2

En la reunió celebrada el 18 de febrer de 2015 amb la Comissió Nova Xarxa Bus es va presentar l’avaluació de les tres primeres fases implantades de la Nova Xarxa Bus així com la valoració dels usuaris, que la puntuen amb un 7,7. Els enquestats valoren prioritàriament la freqüència de pas i la millora de la informació. Així mateix, les dades demostren que hi ha una progressió ascendent en l’ús de les noves línies.