Presentació

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. Aquests conceptes estan esdevenint, precisament, sinònim de progrés socioeconòmic i la qualitat de vida d’una ciutat.

El Pla representa una oportunitat per reflexionar sobre l’encaix de la mobilitat, tant de les persones com de les mercaderies, en l’espai públic, en la dinàmica socioeconòmica de la ciutat i en la transició cap a l’smart city, repte que demana la cooperació de tots els agents, a més de l’Ajuntament de Barcelona, que tenen la capacitat de participar activament en la construcció d’aquest model –entitats, empreses, altres institucions...

El PMU planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

El Pla s’adapta als criteris i orientacions que determina la llei i les directrius d’ordre superior, i pren com a referència altres documents estratègics i de planificació que intervenen sobre algun aspecte relatiu a la mobilitat, com per exemple el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya o el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya, entre d’altres.

Eixos Estratègics per la Mobilitat

L’objectiu del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 és continuar actuant sobre l’espai públic i la mobilitat per afavorir la convivència entre les persones, la cohesió social, el benestar i la salut pública. Per aquest motiu, el model de mobilitat que estem construint col·lectivament per a Barcelona es fonamenta sobre la base de 4 eixos estratègics.

Mobilitat Segura

Mobilitat Segura

 • + seguretat viària
 • + pacificació del trànsit
 • - 20% ferits greus i -30% morts

Més informació

Mobilitat Sostenible

Mobilitat Sostenible

 • + mobilitat a peu, en bicicleta i transport públic
 • + qualitat ambiental
 • - emissions contaminants i soroll (compliment paràmetres aire de la UE)
Mobilitat Equitativa

Mobilitat Equitativa

 • + accessibilitat al sistema de mobilitat
 • + integració i cohesió social
 • + espai per a vianants i ciclistes
Mobilitat Eficient

Mobilitat Eficient

 • + eficiència dels sistemes de transport
 • + noves tecnologies de gestió de la mobilitat
 • + distribució ordenada de mercaderies
 • - ineficiències i costos econòmics