Què és el Pacte

Que Barcelona continuï progressant cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic cada cop més segur i confortable demana el compromís, la corresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents que tenen la capacitat d’actuar en alguns dels àmbits.

Aquest compromís cristal·litza de manera formal a Barcelona l’any 1998 amb la signatura del Pacte per la Mobilitat, un espai de consulta i diàleg format inicialment per una trentena d’entitats i organitzacions ciutadanes, a més del propi Ajuntament, que continua en funcionament gràcies a l’esforç col·lectiu. El Pacte, com ve fent des dels seus inicis, contribueix a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats que sorgeixen en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana. La composició del Pacte s’ha anat ampliant i actualment en formen part aproximadament un centenar d’associacions, empreses, organismes i entitats públiques vinculades amb la mobilitat.

Principis del Pacte

Les organitzacions i entitats que van subscriure el Pacte per la mobilitat de Barcelona l’any 1998 ho van ser sobre la base de 5 principis que havien de guiar l’acció de la mesa i el canvi de paradigma en favor d’una mobilitat més sostenible. Eren els següents:

 • El principi de sostenibilitat. Cal assegurar, avui i en el futur, una mobilitat que resti agressivitat a l’entorn i a la ciutadania, i que incrementi la planificació, eficiència, estalvi de recursos i respecte al medi ambient.
 • Cal establir mecanismes per defensar el dret a la mobilitat de tothom.
 • S’ha de garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes.
 • Convé fomentar un canvi d’actituds de les administracions i dels ciutadans i ciutadanes, amb sistemes que garanteixin la seguretat i la disciplina viària.
 • S’han de planificar les noves actuacions urbanístiques segons les necessitats de mobilitat que generaran.

 

El consens respecte a aquests principis va permetre elaborar un decàleg d’objectius que, tot i que són substancialment vigents, s’han reformulat el 2016 per actualitzar els termes de manera que es corresponguin amb els del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i, també, per modificar l’ordre de prioritat dels objectius.

Documentació

*/ ?>

Decàleg d’objectius claus

 1. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima
 2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs
 3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat
 4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat
 5. Aconseguir un transport col•lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana
 6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport
 7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies
 8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles
 9. Gestionar de forma integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes
 10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització

Decàleg d’objectius claus

 1. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima
 2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs
 3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat
 4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat
 5. Aconseguir un transport col•lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana
 6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport
 7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies
 8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles
 9. Gestionar de forma integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes
 10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització
Pacte decaleg