S'inicien les obres del carril bici de l'avinguda de Río de Janeiro

Infraestructura. El nou carril bidireccional s’implantarà en la calçada muntanya del tram de l’avinguda Río de Janeiro comprés entre l’avinguda Meridiana i el passeig de Valldaura.

El tram que es construeix acosta la xarxa ciclista de Barcelona al pont de Santa Coloma en una nova connexió de la xarxa bicivia d’àmbit metropolità.

Programació dels treballs 

Els treballs d’implantació es portaran a terme amb la següent programació:

a) Fase 0: Treballs previs (del 19 al 20 de juliol de 2017)

Entre els dies 19 i 20 de juliol de 2017, en horari de 8 a 21  hores, es portarà a terme la substitució d’una reixa d’embornal que es troba en el pas de vianants de la confluència de la calçada muntanya de l’avinguda Río de Janeiro amb el carrer Argullós.  Per aquests treballs restarà afectat un carril de circulació de l’avinguda Río de Janeiro. La substitució de la reixa s’executarà per meitats, mantenint-ne en tot moment operatiu el pas de vianants afectat.

b) Fase 1: Fresat i aglomerat (dia 22 de juliol de 2017) 

El dia 22 de juliol, a partir de les 8 hores, es procedirà a executar els treballs de fresat i pavimentació del carril adjunt a la mitjana de la calçada muntanya de l’avinguda Río de Janeiro entre l’avinguda Meridiana i el passeig Valldaura.

Aquests treballs comportaran les següents afectacions:

• Tall complert de la calçada muntanya de l’avinguda Río de Janeiro entre el carrer Tissò i el passeig Valldaura.
• Els carrers Baltasar Gracián i Vinyar restaran en atzucac entre el carrer Argullós i l’av. Río de Janeiro, amb accés i sortida de vehicles pel carrer Argullós.
• Els carrer Argullós restarà en atzucac entre el carrer Vinyars i l’av. Río de Janeiro, amb accés i sortida de vehicles a l’alçada del carrer Vinyars. L’accés i sortida de les vies en atzucac, així com els punts de filtrat, hi seran regulats per un operari senyalista. En tot moment, es permetrà l’accés a veïns i usuaris de guals que es trobin dintre de l’àmbit d’afectació.

Restarà afectada la línia de Bus 132, que modificarà el seu itinerari habitual. L’itinerari alternatiu serà el següent: Avinguda Meridiana – Carrer Pintor Alsamora – avinguda Río de Janeiro.

c) Fase 2: Treballs de senyalització (del 08 al 25 d’agost de 2017) 

Entre els dies 08 i 25 d’agost de 2017, en horari de 8 a 21 hores, s’executaran els següents treballs:

• Pintat de la senyalització horitzontal del carril bici.
• Col·locació de senyalització vertical.
• Col·locació d’elements de segregació, incloent peces separadores i pilones.
Per a l’execució d’aquestes tasques  es mantindrà lliure en tot moment un carril ample per al trànsit de vehicles.