Millor servei a les escales i els ascensors dels barris de muntanya

Mobilitat. El nou contracte de manteniment garantirA� la resoluciA? de les avaries en un mA�xim de dues hores i preveu sancions en cas da��incompliment.

Els ascensors i les escales mecA�niques garanteixen que els veA?ns i les veA?nes dels barris de muntanya es moguin amb mA�s rapidesa i comoditat, i que estiguin mA�s ben connectats amb la resta de la ciutat. Per a un servei de mA�s qualitat, el nou contracte de manteniment estableix que s'atenguin en un mA�xim de dues hores les avaries amb aturades i preveu sancions en cas d'incompliment.

La ciutat disposa de 85 escales mecA�niques, 40 ascensors verticals i 4 ascensors inclinats repartits pels districtes de la part alta, Horta-GuinardA?, Nou Barris i GrA�cia majoritA�riament. En total,A�129 instalA�lacions, un 14% mA�s que el 2015, que utilitzen uns 28 milions de persones a l’any.

L’objectiu d’aquestes instalA�lacions A�s facilitar els desplaA�aments dels vianants dins dels barris i millorar la connexiA? amb els districtesA�on A�s mA�s complicat arribar-hi perquA? es troben distanciats per desnivells.

Per garantir un servei de qualitat, el nou contracte de manteniment d’escales mecA�niques i ascensors 2018-2020 fixa noves condicions: mA�s control dels equips, parA�metres d’avaluaciA? del servei mA�s transparents i una resposta mA�s A�gil a les incidA?ncies.

En concret, estableix que els tA?cnics hauran d’atendre en un mA�xim de dues hores les avaries que impliquin aturades del servei, i que en un termini de menys d’un mes s’hauran de resoldre les que, sense parar el funcionament de les instalA�lacions, generin molA?sties als usuaris. En cas d’incompliment hi haurA� sancions econA?miques.

L’horari de les instalA�lacions es mantA� com fins ara, de 7.00 a 23.00 hores tots els dies de l’any. El pressupost del nou contracte A�s de 3,9 milions d’euros.

Sancions a les anteriors adjudicatA�ries

El Govern municipal ha incoat dos expedients sancionadors a Thyssenkrupp Elevadores i Eulen SA, les dues anteriors empreses adjudicatA�ries, per un possible incompliment en el manteniment de tres escales mecA�niques de la ciutat. Ara els serveis jurA�dics determinaran quina A�s la quantia especA�fica de les sancions, que poden arribar fins al 10% de l’import del contracte, tal com es recull al contracte vigent.