La futura Rambla del Carmel, a concurs

Urbanisme. S’obre el període per presentar els projectes per definir com s’ha de remodelar aquesta via

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un concurs de projectes per definir com ha de ser la futura Rambla del Carmel. L’objecte del concurs és disposar d’una proposta global i integral per a la reforma urbana d’aquesta via. L’equip que guanyi durà a terme l’avantprojecte de la intervenció i optarà també a la redacció del projecte executiu.

Les sol·licituds de participació al concurs es podran presentar fins al proper 30 de juliol i a principis d’octubre es coneixeran els finalistes, un mínim de 5 i un màxim de 10 equips, que passaran a la segona fase del concurs. Abans de final de l’any, es coneixerà l’equip guanyador que serà el redactor del projecte. El pressupost de licitació del concurs és de 157.210€.

El tram de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya comprès entre la Boca Nord del túnel de la Rovira i el carrer de Lisboa, conegut popularment com la Rambla del Carmel, és un dels espais lliures representatius dels barris del vessant nord dels Tres Turons. El projecte original d’aquest espai urbà és obra de l’arquitecte Manuel Ribas Piera i va ser aprovat el 1985. El projecte va integrar un espai públic central amb una de les principals artèries de connexió entre el pla de Barcelona i les valls del nord de Collserola.

Tres dècades després de la seva inauguració el Govern municipal, a través del districte d’Horta-Guinardó, considera necessària una revisió de la Rambla del Carmel que permeti la seva recuperació com a espai d’interacció social per als veïns dels barris i que minimitzi els efectes negatius relacionats amb la falta de connectivitat, les barreres arquitectòniques o la incompatibilitat d’usos, i que millori alhora la qualitat ambiental del sector.

L’objectiu és que aquesta via dugui a terme una funció d’espai central de l’activitat cívica dels barris de l’entorn i d’interacció social, prioritzant la seva funció de “rambla” central respecte la seva funció de connector viari. Es tracta de comptar amb un projecte de millora de l’espai públic urbà, de cohesió social i d’aprofitament dels recursos materials i humans per a la comunitat social d’aquests barris.

Per iniciar aquesta remodelació, l’Ajuntament de Barcelona impulsa aquest concurs de projectes sobre l’àmbit de la Rambla del Carmel que comprèn una superfície aproximada de 72.470 m2. L’espai queda al bell mig dels barris del Carmel, la Font d’en Fargues i Horta, i delimitat pels carrers Beatriu, Rambla del Carmel, carrer Pedrell, ptge. Gabarnet, carrer de les Ciències, carrer de les Lletres, ptge. Tossa, carrer Porto i Av. de l’Estatut.

Els projectes que es presentin han de prendre com a punt de partida aspectes que han sorgit de les diferents accions participatives que han tingut lloc en els darrers anys, així com el document d”Estudis Previs per a la reforma de la Rambla del Carmel al Districte d’Horta –Guinardó de Barcelona’ (maig 2018).

Així, les cinc premisses bàsiques que els projectes han de contemplar són les següents:

  • Millora de la connectivitat cívica: La millora de la connectivitat hauria de promoure per una banda, la continuïtat longitudinal de la circulació cívica i del corredor ambiental entre el vessant nord dels Tres Turons i Collserola, i per l’altra, la continuïtat transversal que millorés les relacions entre el barri del Carmel i el de la Font d’en Fargues.
  • Millora de l’accessibilitat a l’espai públic: La millora dels accessos a l’espai central de la Rambla del Carmel hauria de, per una banda, eliminar les barreres arquitectòniques (escales, tanques, desnivells, etc.) en relació als carrers perimetrals, i per l’altra, definir mesures encaminades a reduir l’impacte del trànsit no local.
  • Adequació dels fronts urbans: Les característiques diverses, tant funcionals com morfològiques, dels teixits urbans en els que s’insereix la Rambla del Carmel són una oportunitat per establir relacions particulars per trams entre els fronts urbans i l’espai públic. L’objectiu és integrar i millorar la relació de la mateixa Rambla amb els teixits urbans dels voltants.
  • Millora de la qualitat ambiental: La millora de la qualitat ambiental de l’àmbit de la Rambla del Carmel implica l’establiment d’uns criteris de confort mínims que redueixin l’impacte de la contaminació acústica i atmosfèrica de les vies de comunicació i incorporin un pla de naturalització dels espais de les cobertes, millorant la seva habitabilitat.
  • Compatibilitat del programa funcional: La proposta de reordenació de la Rambla del Carmel hauria de fer compatible la realització d’activitats estables de caràcter fonamentalment esportiu, en les cotes superior/inferior de les cobertes, amb l’organització de grans esdeveniments de barri a l’aire lliure. Alhora, també s’hauria de compatiblitzar l’activitat cívica amb la mobilitat veïnal.

Les diferents propostes hauran d’incloure: reforma d’accessos, redefinició de límits i tancaments, paviments, arbrat i vegetació, enllumenat públic, xarxes de serveis, escales, rampes, ascensors, noves cobertures, lluernaris, mobiliari urbà, implantació de nous equipaments, etc., tots ells relacionats amb l’arquitectura de l’espai públic, la configuració del paisatge urbà, els processos urbanitzadors, el disseny de nous elements, i/o la previsió de noves edificacions. El jurat del concurs estarà integrat per experts en projectes i disseny urbà, per representants municipals i també per representants veïnals del barri.