La cobertura de la ronda de Dalt, més a prop

Infraestructures.Barcelona destinarà 15M€ a iniciar la cobertura de la ronda de Dalt per Sant Genís i la Teixonera.

Paral·lelament, es continuen elaborant els estudis de la resta de trams de la ronda per definir un conjunt d’actuacions viables i realistes que s’executaran per fases.

Barcelona destinarà 15 milions d’euros a engegar el projecte de cobertura i millora de la ronda de Dalt amb un objectiu clar: reduir la fractura urbana que suposa aquesta via i millorar la qualitat de vida del veïnat de l’entorn.

El Govern municipal ha plantejat a la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt dues propostes alternatives d’intervencions de cobertura a curt termini en l’àrea compresa entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó

En aquest tram és on hi ha més consens per iniciar les obres aquest mandat, i les dues propostes preveuen actuacions de cobriment i d’urbanització dels laterals dels trams on s’actuï.

Així ho van explicar aquest dimecres la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, la regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, i el regidor de Sarrià-Sant Gervasi, Daniel Mòdol, en la tercera sessió de la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt, celebrada a la Biblioteca Vallcarca i els Penitents–M.Antonieta Cot.

La Comissió és l’òrgan participatiu on s’acorden els calendaris i les actuacions per a la ronda de Dalt de manera dialogada amb tots els veïns i els actors implicats, amb l’objectiu d’acordar un projecte que s’iniciï ja en aquest mandat de manera viable i consensuada per fer un gran pas endavant ambientalment i social i millorar la connectivitat entre barris, l’espai públic i la mobilitat sostenible amb el màxim suport del territori.

En les dues primeres sessions, el Govern municipal va presentar estudis previs a l’elaboració d’una proposta d’actuacions consensuada amb el veïnat. Ahir, en la tercera trobada, es va fer un pas endavant i es van compartir dues propostes obertes al diàleg i l’acord per invertir els primers 15 milions disponibles en aquest mandat a cobrir la ronda en el tram que passa per Sant Genís i la Teixonera.

En aquesta zona és on hi ha més consens per poder començar a executar intervencions a curt termini. Totes dues propostes preveuen actuacions de cobertura i d’urbanització dels laterals dels trams de la ronda on s’actuï.

Dues alternatives per començar a cobrir la ronda

Les dues propostes plantejades coincideixen en l’opció de cobrir la ronda de Dalt en el tram que passa pel Mercat de la Vall d’Hebron, però proposen alternatives pel què fa a la continuació de la superfície a cobrir. Es tractaria de cobertures urbanitzades del tronc central i dels espais lliures corresponents als laterals.

En ambdós casos es millorarà la permeabilitat urbana i la connectivitat viària transversal entre els barris, amb calçades laterals pacificades i menys trànsit al tronc central, així com menor contaminació acústica i rehabilitació paisatgística.

Un cop presentades i debatudes les alternatives en el marc de la Comissió de Seguiment, els veïns i els seus representants les valoraran per tal d’acordar quina de les dues es comença a executar durant aquest mateix mandat. La previsió del Govern municipal és encarregar el projecte executiu d’aquest tram entre gener i febrer de 2017.

Les dues alternatives són les següents:

Alternativa A: cobertura fragmentada en tres àmbits.

Es durien a terme tres trams de cobertures parcials: un primer tram davant el Mercat de la Vall d’Hebron, un segon tram davant l’Institut Vall d’Hebron i un tercer tram allà on l’avinguda de Vallcarca es connecta amb la ronda de Dalt, a la Teixonera.

Alternativa B: cobertura en un sol tram.

Es concentraria la cobertura en un sol tram de la ronda de Dalt, que seria el comprès entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron.

Actuacions a mitjà i llarg termini a la ronda.

La sessió del passat dimecres 21 de desembre va servir per explicar l’estat dels treballs iniciats des que van presentar-se els estudis previs a la segona reunió de la Comissió de Seguiment, i per abordar la visió a mitjà i llarg termini de les actuacions plantejades a la ronda de Dalt.

L’equip municipal ha continuat desenvolupant aquests estudis previs i ha avançat tenint en compte les demandes veïnals expressades en els grups de treballs que s’han dut a terme fins ara. Els estudis es basen en principis de responsabilitat i rigor, amb uns criteris que permetin dissenyar una proposta factible i realitzable per fases que començaria a executar-se durant aquest mandat amb una de les dues propostes explicades anteriorment.

Els treballs mantenen els criteris bàsics i objectius en relació amb la viabilitat i l’execució de la cobertura i les intervencions, que són generar solucions per als problemes urbans a resoldre, que no suposin modificar ni el traçat ni les rasants del tronc central de la ronda de Dalt; definir solucions de cobertura a mitjà i llarg termini als llocs on estiguin justificades i on les condicions físiques, geomètriques i topogràfiques ho permetin; i definir una successió d’actuacions que puguin executar-se en diferents fases, de manera que les realitzacions de cada fase tinguin una posada en servei pròpia i una utilitat en si mateixes.

Així, s’han previst cobertures a mitjà i llarg termini, d’acord amb el principi de dotar de continuïtat urbana els teixits urbans de cada banda de la ronda. Aquestes cobertures es preveuen en les zones següents:

Districte de Gràcia, al barri de Vallcarca i els Penitents.

Districte d’Horta-Guinardó, entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera i entre la Vall d’Hebron i Montbau.

Districte de Nou Barris, en els tres trams que queden per cobrir a la zona de Verdum, la via Júlia i l’avinguda Meridiana.

La cobertura d’aquests trams suposaria obtenir un espai urbà de trobada per passejar-hi i fer-hi activitats, amb continuïtat longitudinal des de la plaça de Karl Marx fins a l’avinguda Meridiana. Les cobertures plantejades, a més, tindrien usos i activitats compatibles que resoldrien possibles dèficits dels barris de l’entorn.

Les propostes també comparteixen els criteris de mobilitat, qualitat ambiental i paisatge anunciats a la segona sessió de la comissió. Pel que fa als criteris específics de mobilitat, es planteja reconvertir les calçades laterals actuals en carrers de la ciutat i pacificar-les, de manera que es prioritzin el pas dels vianants i la mobilitat en bus i bicicleta. Per aconseguir-ho, en aquests punts es reduiria a un sol carril l’espai per als vehicles privats i es desplaçaria el trànsit cap al tronc central.

Al tronc central, es vol aconseguir reduir del 20% al 25% el trànsit de pas, mitjançant la gestió de la mobilitat metropolitana i l’aplicació de les mesures corresponents. A més, s’establiria per al conjunt de la ronda de Dalt un programa bàsic de l’espai de les calçades laterals destinat a la mobilitat rodada que prevegi un carril cotxe, un carril bus i un carril bici. I està previst també impulsar nous connectors per a vianants i bicicletes a fi de millorar la mobilitat sensible i de proximitat entre barris, equipaments, parcs i espais lliures.

Pel que fa a la qualitat ambiental, es preveu reduir la contaminació acústica actuant sobre l’origen dels sorolls (reduir la intensitat del trànsit, ús de materials sonoreductors i fonoabsorbents) i aplicant a la via mesures protectores com ara cobertures, pantalles i filtres.

En aquest sentit, es garantiran les solucions de cobertura als llocs on sigui necessari perquè hi hagi més presència de veïns a l’entorn del traçat, i on les condicions físiques, geomètriques i topogràfiques ho permetin.

Avantprojectes

La fase actual d’estudis previs es limita a localitzar els punts de cobertures i les intervencions a dur a terme, i deixa per a una fase posterior d’avantprojecte la concreció del tractament de la superfície i dels usos i les activitats. Així doncs, un cop els estudis previs es tanquin amb el consens veïnal, el Govern municipal redactarà els avantprojectes que recullin tots aquests criteris i actuacions.

A més, per a l’àrea corresponent al tram comprès entre l’avinguda de Vallcarca i el carrer de l’Harmonia, al districte d’Horta-Guinardó, també s’elaboraran els avantprojectes de la proposta impulsada durant el mandat anterior, que preveia el soterrament de la ronda i feia una proposta complexa tant econòmica com tècnicament. No obstant això, el Govern municipal tirarà endavant els avantprojectes d’aquest plantejament per tal de poder comparar els dos models i tenir en compte tots els elements de judici a l’hora de desenvolupar una proposta viable i factible.

Calendari i propers passos

Després de la reunió de la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt d’aquest dimecres, el Govern municipal preveu enllestir definitivament els estudis previs pel gener vinent. Entre el mateix mes de gener i el de febrer, els membres de la comissió acordaran quina de les dues propostes d’actuacions a curt termini serà la que es començarà a desenvolupar durant aquest mandat, amb els 15 milions d’euros ja consignats.

I el març vinent se celebrarà la quarta sessió de la comissió, on es presentaran els avantprojectes corresponents a les actuacions a mitjà i llarg termini, per tal d’enllestir-los durant l’abril del 2017.

Treballs fets fins ara i següents passos previstos

Paral·lelament, a partir del febrer es començarà a elaborar la diagnosi de les possibles actuacions a fer en el tram de la ronda de Dalt comprès entre el parc de l’Oreneta i la plaça d’Alfonso Comín, a Sarrià-Sant Gervasi.

Entre febrer i març es reunirà el grup de treball per avaluar el contingut de la diagnosi, i al març s’enllestirà de cara a posar-la en comú a la quarta sessió de la comissió, a l’abril.