Entra en funcionament el primer tram del carril bici del carrer de Ganduxer

Infraestructura. És unidireccional situat a l'esquerra de la calçada i el seu sentit és mar - muntanya, el mateix que la resta de circulació rodada.

El projecte d'implantació del carril bici al carrer de Ganduxer va lligat a altres actuacions a la via pública: semaforització de cruïlles, millora de les voreres i pavimentació de tota la via.

El tram de carril bici que ha entrat en funcionament va des de la plaça de Sant Gregori Taumaturg fins a la ronda del General Mitre. És unidireccional situat a l’esquerra de la calçada i el seu sentit és mar – muntanya, el mateix que la resta de circulació rodada.

La implantació de carrils bici unidireccionals en el mateix sentit de circulació que els vehicles a motor, aporta una major seguretat durant l’itinerari ciclista alhora que possibilita una major fluïdesa en la circulació de les bicis, que no es troben altres usuaris del carril en sentit contrari i aprofiten la coordinació semafòrica en el mateix sentit del trànsit.

El carril bici s’ha construït amb els paràmetres que marca el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona.

En el seu primer tram, el més proper a la plaça de Sant Gregori Taumaturg, el carril bici està protegit per una filera d’aparcament de motos en bateria. Més endavant el carril bici perd amplada atesa la secció del carrer.

El carril està protegit amb peces separadores i pilones vermelles en alguns trams on és possible la invasió per part d’altres vehicles.

També s’hi ha senyalitzat zones avançades per bicicletes en les cruïlles que aquestes poden fer un gir a la dreta.

Nou eix mar – > muntanya des de l’av Diagonal i el passeig de la Bonanova

El tram que ha entrat en servei forma part d’aquest nou eix pedalable en sentit mar – muntanya, és el tram central. Aquesta setmana ja han començat les obres per completar-lo des de la ronda de G Mitre fins a la Bonanova que implicaran, també una reforma integral del carrer.

El tram inferior, des de l’av Diagonal fins a la plaça de Sant Gregori Taumaturg serà de doble direcció (bidireccional) i està pendent de programació pel Comitè d’obres de la ciutat.