Del carrer Segre a l'av Meridiana per un itinerari ciclista de connexió

Infraestructura. S'inicien els treballs per afavorir el pas de la bicicleta per les rambles de l'Onze de setembre i Fabra i Puig.

Un itinerari ciclista té diferents solucions constructives en funció de les seccions de carrer en el que s'implanta. En aquest cas en bona part del recorregut serà un enllaç entre carrils bici (bikelink), amb senyalització horitzontal que reforça l'ús preferent de la via a la bicicleta. Es programen els treballs del 11 de juliol al 31 d’agost del 2018.

L’àmbit d’actuació és les rambles Onze de Setembre i Fabra i Puig entre el c Segre i l’av Meridiana.

El tram de les rambles entre el c. Segre i Concepción Arenal es tracta d’un carril inscrit a la calçada banda Llobregat, i el tram entre Concepción Arenal i l’av Meridiana un carril bici unidireccional al costat Llobregat de la calçada.

La secció del carrer entre Segre i Concepción Arenal és de carril de circulació sentit Llobregat i un carril de serveis al costat Llobregat i la secció del carrer entre Concepción Arenal i av. Meridiana és de quatre carrils de circulació i carril de serveis al costat Llobregat.

La secció definitiva és de carril bici al costat LLobregat, en segona posició un carril de serveis en línia, i tres carrils de circulació.

Actuacions planificades

Creuament semafòric de calçada del c. Nadal amb la rambla central el 11 de juliol amb tall total de la circulació. El paviment es tracta de llambordins i la reposició es farà del 12 al 13 de juliol per garantir l’enduriment del formigó. Es garantirà el pas longitudinal a la rambla.

Creuament semafòric de la calçada del c. Santa Coloma el 12 de juliol amb tall total de la circulació. La reposició del paviment d’aglomerat es farà el 13 de juliol. Es garantirà el pas
longitudinal a la rambla.

Del 13 al 27 de juliol es realitzaran els treballs de semaforització, inclòs les cales, sense afectar calçada.

L’1 d’agost es farà l’ocupació de la calçada al tram entre Concepción Arenal i av. Meridiana, mantenint dos carrils de circulació per realitzar els treballs de fresat i aglomerat de l’àmbit del carril bici unidireccional, i el pintat del nou carril de serveis. No cal realitzar la redistribució de carrils. Es modificaran les fletxes dels carrils, quedant un carril de gir obligatori en sentit mar de l’av. Meridiana, un carril mixt i un carril recte. El 24 de juliol es col·locarà la senyalització excepcional per obres d’aquest tram.

Al tram entre el c. Segre al c. Concepción Arenal es realitzaran els treballs de modificació de la pintura del carril de serveis, i la pintura dels logos del carril bici inscrit, en set trams, del 06 al 14 d’agost. La nit del 08 al 09 d’agost es realitzaran els treballs de pintura de la catifa a la connexió del carril bici del c. Segre amb la rbla. Onze de Setembre. Per realitzar els treballs estallarà tram per tram, retirant l’estacionament, modificant la pintura i pintant els logos del carril bici inscrit. El 27 de juliol es col·locarà la senyalització excepcional per obres del primer tram.
L’horari de treball serà en diürn o nocturn en funció de cada tram. Es comunicaran els horaris de cada tram. A mida que vagin avançant els treballs, s’anirà senyalitzant l’ocupació amb 8 dies
d’antelació. Les línies del carril de serveis actual es pintarà de negre amb pintura de doble component

El tram de carril bici entre Concepción Arenal i l’av. Meridiana es pintarà del 16 al 18 d’agost.

Els treballs es preveuen finalitzar el 31 d’agost, amb repassos.