Amb moto per Barcelona

Un dels trets característics del sistema de mobilitat de Barcelona, que la defineix i diferencia de bona part de la resta de ciutats europees, és la nombrosa presència motos en el paisatge urbà habitual.

La moto, definida com a mode de transport de poc volum i alta ocupació presenta avantatges a l'hora de moure's per la ciutat. La flexibilitat en l’ús, el baix consum i el poc espai necessari per estacionar, són factors que expliquen la seva proliferació fins a superar el quart de milió d’unitats matriculades. Per contra, l’índex d’accidentalitat és un aspecte negatiu a resoldre, per la qual cosa ha esdevingut un dels reptes municipals en matèria de seguretat viària, així com també la seva dependència de combustibles fòssils contaminants.

La incorporació de la tecnologia elèctrica al sector de la motocicleta, que està penetrant a més velocitat que en el cas de l’automòbil, està contribuint a minimitzar-ne el consum energètic i les emissions que se’n deriven, així com a reduir la contaminació acústica.

Com aparcar?

Per a l'Ajuntament és prioritari potenciar i preservar l'espai dels vianants en la trama urbana, recuperar-lo, incrementar-lo i millorar-lo, per tal de millorar també la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu les mesures que s'estan aplicant en bona part de la ciutat se centren en la pacificació del trànsit, l'increment de zones 30 i d'àrees de vianants i la implantació de les superilles, estratègies per aconseguir que la mobilitat a la ciutat sigui més convivencial, tranquil·la i saludable, sense que hi hagi un perjudici de l'ús del cotxe per als desplaçaments necessaris.

D'altra banda, en la majoria de les noves implementacions de carrils bici es genera un cordó d'estacionament amb noves places d'aparcament per a motocicletes a la calçada, per tal d'alliberar les voreres de motos i aconseguir que el vianant recuperi un espai segur, així com perquè es clarifiquin les prioritats en els espais existents a la via pública.

Així doncs, una de les línies bàsiques de treball és millorar l'aparcament de motos, posar places en calçada i subterrànies en aquells punts on hi ha dèficit d'aparcament, i alliberar les voreres progressivament, fins i tot en aquelles on segons les ordenances està permès l'aparcament a vorera i sempre que no hi hagi senyalització específica que prohibeixi l'estacionament.

Actualment, moltes de les motocicletes que aparquen a la ciutat fora de les zones habilitades no compleixen l’ordenança i perjudiquen als vianants, així com a les persones amb diversitat funcional, que troben en les motos aparcades a les voreres un obstacle per a la seva mobilitat.

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants (Art.40), quan no hi hagi possibilitat d'aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d'amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d'autobús.
     
  • Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

No es pot aparcar en voreres de menys de 3 metres.

Les voreres amb carrers de plataforma única es consideren com una vorera d’un carrer segregat, per tant si no fa més de 3 metres tampoc es pot aparcar.