Distribució Urbana de Mercaderies a Barcelona

L’activitat econòmica, comercial i productiva de les ciutats requereix de la logística i distribució de mercaderies, en especial de tots aquells productes i béns necessaris per a la vida quotidiana de les persones. Això explica el gran nombre de vehicles de repartiment que diàriament circulen per Barcelona, el qual s’havia anat incrementant de forma notable els anys previs a la crisi econòmic amb la reducció dels estocs a les botigues i empreses i l’augment del repartiment a domicili. Malgrat els impactes de la crisi, continua sent un sector amb una gran demanda de mobilitat que cal regular adequadament per a optimitzar-ne l’operativa.

En aquest sentit, doncs, la distribució urbana de mercaderies (DUM) requereix de propostes i solucions adaptades a les seves necessitats, si bé cal definir un marc d’actuació general perquè les empreses de repartiment s’ajustin als requeriments municipals en matèria d’horaris de repartiment, ocupació de l’espai d’aparcament, regulació del trànsit, consum d’energia i generació d’emissions...

La reserva de places de càrrega i descàrrega, els molls de descàrrega en locals comercials, les zones de control d’accés amb finestres horàries, els sistemes de control horari manual o digital amb reforçament de vigilància, els carrils multi ús, les descàrregues nocturnes silencioses, les microplataformes de càrrega de darrer quilòmetres amb vehicles més sostenibles o les noves tecnologies són algunes de les mesures que s’estan apuntant en els darrers anys i que es recullen al Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018.

Més informació